Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicle a través de les voravies i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament càrrega i descàrrega