Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicle a través de les voravies i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament càrrega i descàrrega


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-entrades-de