Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, transferència i tractament final de residus urbans


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-la-recollida