Ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a les proves de selecció de personal de l'Ajuntament de Mancor de la Vall


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-optar-les-proves