Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, pluvàlua


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-lincrement