Ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei d'escola d'infants


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-del-preu-public-pel-servei