Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la utilització privativa de dependències a edificis municipals


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-del-preu-public-la