Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local per taules o cadires amb finalitat lucrativa


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-ocupacio-de-terrenys-dus