Ordenança reguladora de preus públics per a les prestacions socials, servei d'assistència domiciliària SAD i teleassistència


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-reguladora-de-preus-publics-les-prestacions