ORDENANÇA REGULADORA DE LA PROTECCIÓ CONTRA RENOUS I D’HORARI I TANCAMENT D’ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC

12-Agost-2021
Avui s’ha publicat en el BOIB l’acord del Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, celebrat aquest passat dilluns 9 d’agost, per la qual s’aprova inicialment l’Ordenança reguladora de la protecció contra renous i d’horari d’obertura i tancament d’establiments oberts al públic.

Aprovat inicialment el projecte d’Ordenança que regula la protecció contra renous i d’horari d’obertura i tancament d’establiments oberts al públic, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al•legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest ajuntament. 

En el cas de no presentar-se cap reclamació o suggeriment en el citat termini, l’acord inicialment adoptat s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’acord exprés. 

En el Tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mancor de la Vall podeu consultar l’anunci d’aprovació inicial i l’ordenança definitiva. L'enllaç és el següent: mancordelavall.sedelectronica.es