Arxiu municipal

El nostre arxiu passa a formar part de la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (PAHIB) i la documentació es pot consultar "online"  al següent enllaç.

L’ARXIU MUNICIPAL DE MANCOR DE LA VALL

L'arxiu municipal de Mancor de la Vall és el responsable de: recollir, organitzar, avaluar, gestionar, conservar i difondre els documents generats per l'ajuntament. Sobretot per a garantir la disponibilitat d'accés a la informació recollit en la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la informació Pública.

Història

En 1925 Mancor de la Vall s'independitza del poble de Selva i l'ajuntament comença a generar grans quantitats de documentació pròpia. És llavors quan sorgeix la necessitat de creació de l'Arxiu municipal, on es conserven

fons propis generats per l'ajuntament, però també fons d'arxius particulars, com el fons de Gabriel *Fiol i Mateu.

Aprofundint dins de la documentació de l'arxiu, buscant la seva història, es

van trobar diferents documents relacionats amb la primera consciència que es va tenir d'arxiu a Mancor de la Vall. Exactament va ser el 27 d'Abril de 1945, on deia:

“La documentació existent en l'arxiu municipal d'aquest ajuntament, data solament de l'any 1925, data de la creació del nou municipi; i no existint document algun anterior a aquesta data, ha de ser considerat, en la sola acceptació d'arxiu administratiu. Per a la seva deguda organització, s'ha dividit en dues parts: la primera, que comprèn els documents que es refereixen únicament al relatiu a l'Ajuntament; i la segona, als quals tenen més relació amb l'Estat. La primera part, s'ha classificat en dos grups; Secretària i hisenda; i la segona, en tres; contribucions, militars i proveïments i aquests al seu torn, en tantes seccions com matèries diverses comprèn l'Administració municipal, amb numeració correlativa i per separat, en cada Secció".

La següent data a tenir en compte en la història d'aquest arxiu municipal és el 9 de juliol de 1984; el Consell Insular de Mallorca va realitzar una enquesta destinada a conèixer la situació actual dels arxius i biblioteques municipals. Podem treure diferents

conclusions de l'enquesta: una d'elles va ser, la divisió en sèries de l'arxiu consistia en: govern municipal, hisenda municipal, llicència d'obres i padrons d'habitants.

L'any 1990, dins del pla d'organització d'arxius municipals del Consell Insular de Mallorca van fer un inventari provisional de l'arxiu municipal de Mancor de la Vall, però no es va arribar a publicar. I una vegada que es va fer aquest inventari, la responsable de l’arxiu, Catalina Llabrés va sol·licitar assessorament per a crear el quadre de classificació amb la seqüència d'organitzar l'arxiu.

Finalment, el 30 de maig de 2017, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca van realitzar un informe de coneixement de la situació del moment de l'arxiu. Aquest informe va ser conduït per Miguel Gil Cuenca, cap de la unitat de la xarxa d'arxius d'informació i difusió.

Per a sol·licitar informació o consultes a l’arxiu, demanar cita:

Telèfon: 971 50 17 76
Email: biblioteca@ajmancordelavall.net