Projecte de construcció d'un depòsit prefabricat d'aigua per a la lluita contra incendis forestals

03-Febrer-2021
Ahir es va publicar en el BOIB l’inici del termini d’informació pública de l’expedient 5473/2018 relatiu al projecte de construcció d’un dipòsit prefabricat d’aigua per la lluita contra incendis forestals.

Al polígon 1 – parcel•la 303 (antic parc verd), al terme municipal de Mancor de la Vall, a domini públic hidràulic, zona de servitud i zona de policia.

El promotor d’aquest projecte és l’IBANAT amb un pressupost de 83.767,68€. La finalitat de l’actuació és la de solucionar els problemes de disponibilitat d’aigua en la lluita contra incendis forestals durant l’època de màxim perill a Mancor de la Vall amb la creació d’un dipòsit prefabricat d’aigua de 120 m3. 

Es fa públic perquè en el termini de vint dies des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions, entitats i particulars que es considerin afectades per aquesta sol•licitud la puguin examinar a les oficines de la Direcció General de Recursos Hídrics, situades al carrer Gremi Corredors, 10, 2n, de Palma, així com consultar la documentació a la pàgina web de la Direcció General de Recursos Hídrics. Totes les al•legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències de la Direcció General de Recursos Hídrics, a l’Ajuntament de Mancor de la Vall o per qualsevol mitjà previst a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Podeu consultar la documentació del projecte en el següent enllaç.